CPageSetupDialog::GetPaperSize

CSize GetPaperSize (const);

ส่งกลับค่า

CSizeวัตถุประกอบด้วยขนาดของกระดาษ (ใน 1/1000 นิ้วหรือ 1/100 mm) ที่เลือกสำหรับการพิมพ์?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกคืนขนาดของกระดาษที่เลือกสำหรับการพิมพ์?

ภาพรวม CPageSetupDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index