CPageSetupDialog::GetDevMode

LPDEVMODE GetDevMode นี้ const;

ส่งกลับค่า

โครงการสร้างข้อมูลDEVMODEซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมใช้งานอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ คุณต้องปลดล็อกหน่วยความจำที่ถ่าย โดยโครงสร้างนี้กับ Windows GlobalUnlockฟังก์ชัน ซึ่งอธิบายไว้ในPlatform SDK?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้หลังจากเรียกDoModalในการเรียกข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์อุปกรณ์บริบทของวัตถุCPageSetupDialog?

ภาพรวม CPageSetupDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index