CPageSetupDialog::CreatePrinterDC

() CreatePrinterDC HDC;

ส่งกลับค่า

จัดการกับบริบทอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่สร้างขึ้นใหม่ (DC)?

หมายเหตุ

สร้างบริบทอุปกรณ์เครื่องพิมพ์จากโครงสร้างข้อมูล DEVMODEและDEVNAMES?

ภาพรวม CPageSetupDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPageSetupDialog::GetDevMode, CPageSetupDialog::GetDeviceName, CPageSetupDialog::GetDriverName(&N)

Index