COleVariant::operator LPVARIANT

ตัวดำเนินการ() LPVARIANT;

หมายเหตุ

เรียกใช้ตัวดำเนินการนี้ชี้ขาดในการเข้าถึงที่ต้นแบบ โครงสร้างตัวแปรสำหรับวัตถุนี้COleVariant?

ข้อควรระวังnbsp  เปลี่ยนค่าในตัวแปรโครงสร้างการเข้าถึง โดยตัวชี้ที่ส่งกลับ โดยฟังก์ชันนี้จะเปลี่ยนค่าของวัตถุนี้COleVariant(&N)?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ รายการตัวแปรในการอ้างอิงของ Win32 SDK OLE โปรแกรมเมอร์ของ?

ภาพรวม COleVariant |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleVariant::operator LPCVARIANT(&N)

Index