COleVariant::operator LPCVARIANT

ตัวดำเนินการ() LPCVARIANT const;

หมายเหตุ

ตัวดำเนินการชี้ขาดนี้ส่งกลับ โครงสร้างตัวแปรที่มีค่าถูกคัดลอกจากวัตถุนี้COleVariant?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ รายการตัวแปรในการอ้างอิงของ Win32 SDK OLE โปรแกรมเมอร์ของ?

ภาพรวม COleVariant |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleVariant::operator LPVARIANT(&N)

Index