COleVariant::Detach

ตัวแปรแยก();

ส่งกลับชนิด

ค่าตัวแปรที่เป็นพื้นฐานของวัตถุนี้COleVariant?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแยกตัวต้นแบบ ตัวแปรวัตถุจากวัตถุนี้COleVariant ฟังก์ชันนี้ตั้งค่าการ VARTYPEสำหรับวัตถุนี้COleVariantกับVT_EMPTY?

หมายเหตุnbsp  หลังจากเรียกแยกออกมีความรับผิดชอบของผู้เรียกเมื่อต้องการเรียกใช้VariantClearบนโครงสร้างตัวแปรเป็นผลลัพธ์(&N)?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ แปร VARTYPEและ VariantClearรายการในการอ้างอิงของ Win32 SDK OLE โปรแกรมเมอร์ของ?

ภาพรวม COleVariant |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleVariant::operator LPCVARIANT, COleVariant::operator LPVARIANT(&N)

Index