COleVariant::Clear

โมฆะ(ล้าง);

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการล้างตัวแปร นี้ตั้งค่าVARTYPEสำหรับวัตถุนี้VT_EMPTY Destructor COleVariantการเรียกฟังก์ชันนี้?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ แปร VARTYPEและ VariantClearรายการในการอ้างอิงของ Win32 SDK OLE โปรแกรมเมอร์ของ?

ภาพรวม COleVariant |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index