COleVariant::ChangeType

โมฆะ ChangeType (VARTYPE vartype, LPVARIANT pSrc = NULL);

พารามิเตอร์

vartype

VARTYPEสำหรับวัตถุนี้COleVariant?

pSrc

การชี้ไป ตัวแปรวัตถุจะถูกแปลง ถ้าค่านี้เป็นค่า NULLวัตถุCOleVariantนี้จะใช้เป็นแหล่งสำหรับการแปลง?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้จะแปลงชนิดของค่าตัวแปรในวัตถุนี้COleVariant?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ แปร VARTYPEและ VariantChangeTypeรายการในการอ้างอิงของ Win32 SDK OLE โปรแกรมเมอร์ของ?

ภาพรวม COleVariant |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleVariant::operator =(&N)

Index