COleVariant::Attach

โมฆะแนบ (VARIANTamp; varSrc );(&A)

พารามิเตอร์

varSrc

ตัวแปรวัตถุที่มีอยู่จะแนบวัตถุCOleVariantในปัจจุบัน?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแนบที่กำหนด ตัวแปรวัตถุวัตถุCOleVariantในปัจจุบัน ฟังก์ชันนี้ตั้งค่าการ VARTYPEของvarSrcกับVT_EMPTY?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ แปรและ VARTYPEรายการในการอ้างอิงของ Win32 SDK OLE โปรแกรมเมอร์ของ?

ภาพรวม COleVariant |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleVariant::operator LPCVARIANT, COleVariant::operator LPVARIANT(&N)

Index