สมาชิกของคลาส COleUpdateDialog

ก่อสร้าง

COleUpdateDialog โครงสร้างวัตถุCOleUpdateDialog?

การดำเนินการ

DoModal แสดงผลกล่องกล่องโต้ตอบแก้ไขการเชื่อมโยงในโหมดการปรับปรุง?

ภาพรวม COleUpdateDialog |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index