COleUpdateDialog

คลาCOleUpdateDialogใช้สำหรับกรณีพิเศษของ OLE แก้ไขการเชื่อมโยงกล่องโต้ตอบ ซึ่งควรจะใช้เมื่อคุณจำเป็นต้องปรับปรุงเฉพาะที่มีอยู่ถูกเชื่อมโยง หรือฝังตัววัตถุในเอกสาร?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบเฉพาะ OLE ให้ดูบทความ กล่องโต้ตอบใน OLEในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

#รวม lt;afxodlgs.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp คลาสพื้นฐาน| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ตัวอย่างnbsp MFC อย่าง OCLIENT(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleLinksDialog(&N)

Index