COleUpdateDialog::DoModal

เสมือน int DoModal ( );

ส่งกลับค่า

สถานะของความสมบูรณ์สำหรับกล่องโต้ตอบ หนึ่งในค่าต่อไปนี้:

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการแสดงในกล่องโต้ตอบแก้ไขการเชื่อมโยงในโหมดปรับปรุง ทุกลิงค์และ/หรือ embeddings จะถูกปรับปรุงถ้าผู้ใช้เลือกปุ่มยกเลิก?

ภาพรวม COleUpdateDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDialog::GetLastError, COleLinksDialog::DoModal(&N)

Index