สมาชิกของคลาส COleTemplateServer

ก่อสร้าง

COleTemplateServer โครงสร้างวัตถุCOleTemplateServer?

การดำเนินการ

ConnectTemplate การเชื่อมต่อแม่แบบเอกสารกับวัตถุต้นแบบCOleObjectFactory?
UpdateRegistry ชนิดเอกสารการลงทะเบียนกับรีจิสทรีของระบบ OLE?

ภาพรวม COleTemplateServer |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index