COleTemplateServer::COleTemplateServer

COleTemplateServer ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCOleTemplateServer?

สำหรับคำอธิบายโดยย่อของการใช้คลาCOleTemplateServerดูภาพรวมคลาสCOleLinkingDoc?

ภาพรวม COleTemplateServer |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index