COleServerItem::SetItemName

โมฆะ SetItemName ( LPCTSTR lpszItemName );

พารามิเตอร์

lpszItemName

ชี้เป็นชื่อใหม่ของสินค้า?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณสร้างรายการการเชื่อมโยงการตั้งค่าชื่อ ชื่อต้องไม่ซ้ำกันภายในเอกสาร เมื่อโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่าการแก้ไขรายการเชื่อมโยง โปรแกรมประยุกต์จะใช้ชื่อนี้เพื่อค้นหาสินค้า คุณไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับรายการที่ฝังตัว?

ภาพรวม COleServerItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerItem::GetItemName, COleLinkingDoc::OnGetLinkedItem(&N)

Index