COleServerItem::OnQueryUpdateItems

เสมือน BOOL OnQueryUpdateItems ( );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าเอกสารมีรายการที่ต้องการปรับปรุง 0 ถ้าสินค้าทั้งหมดเสมอ?

หมายเหตุ

เรียกตามกรอบเพื่อตรวจสอบว่า รายการที่มีการเชื่อมโยงใด ๆ ในเซิร์ฟเวอร์เอกสารปัจจุบันสมัย สินค้าไม่ทันสมัยถ้าเอกสารต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลง แต่สินค้าเชื่อมโยงไม่ได้ถูกปรับปรุงเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร?

ภาพรวม COleServerItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerItem::OnUpdate, COleServerItem::OnUpdateItems(&N)

Index