COleServerItem::NotifyChanged

โมฆะ NotifyChanged ( DVASPECT nDrawAspect = DVASPECT_CONTENT );

พารามิเตอร์

nDrawAspect

มีการเปลี่ยนแปลงค่าจากการแจงนับการDVASPECTที่บ่งชี้ว่า กว้างยาวของสินค้า OLE พารามิเตอร์นี้สามารถมีค่าต่อไปนี้:

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนสินค้าเชื่อมโยง ถ้าสินค้าคอนเทนเนอร์ถูกเชื่อมโยงไปยังเอกสาร ด้วยการเชื่อมโยงอัตโนมัติ สินค้าถูกปรับปรุงเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนั้น ในคอนเทนเนอร์ของโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนโดยใช้ไลบรารี Microsoft Foundation Class, COleClientItem::OnChangeถูกเรียกในการตอบสนอง?

ภาพรวม COleServerItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem::OnChange, COleServerItem::OnUpdate, COleServerDoc::NotifyChanged(&N)

Index