COleServerItem::IsLinkedItem

BOOL IsLinkedItem ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสินค้าเป็นสินค้าเชื่อมโยง 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ให้ดูว่า OLE รายการ สินค้าเชื่อมโยง รายการถูกเชื่อมโยงถ้าสินค้าถูกต้อง และไม่ส่งกลับค่าในรายการของเอกสารที่รายการที่ฝังตัว รายการเชื่อมโยงอาจ หรือไม่อาจถูกเชื่อมต่อไปยังคอนเทนเนอร์?

โดยทั่วไปจะใช้ไพ่เดียวกันสำหรับรายการที่เชื่อมโยง และฝังตัวทั้งเป็น IsLinkedItemทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงรายการที่แตกต่างนอกเหนือจากรายการที่ฝังตัว การทำงานแม้ว่ามีหลายครั้งรหัสทั่วไป?

ภาพรวม COleServerItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerItem::IsConnected, COleLinkingDoc::OnGetLinkedItem(&N)

Index