COleServerItem::IsConnected

BOOL IsConnected ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์หากสินค้าเชื่อมโยง 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการดูถ้ามีการเชื่อมต่อ OLE สินค้า OLE รายการจะถือว่าเป็นการเชื่อมต่อถ้าอย่าง น้อยหนึ่งคอนเทนเนอร์ได้อ้างอิงไปยังรายการ สินค้ามีการเชื่อมต่อ ถ้าจำนวนการอ้างอิงมีค่ามากกว่า 0 หรือ ถ้าเป็นรายการฝังตัว?

ภาพรวม COleServerItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerItem::IsLinkedItem, COleLinkingDoc::OnGetLinkedItem(&N)

Index