COleServerItem::GetItemName

const CStringamp GetItemName ( ) const(&A)

ส่งกลับค่า

ชื่อของสินค้า?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อให้ชื่อของสินค้า คุณมักจะเรียกฟังก์ชันนี้เฉพาะสำหรับรายการที่เชื่อมโยง?

ภาพรวม COleServerItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerItem::SetItemName, COleLinkingDoc::OnGetLinkedItem(&N)

Index