COleServerItem::GetDocument

COleServerDoc * GetDocument ( ) const

ส่งกลับค่า

การชี้ไปเอกสารที่ประกอบด้วยรายการ ค่า NULLถ้ารายการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อขอรับตัวชี้ไปเอกสารที่ประกอบด้วยรายการ นี้ทำให้การเข้าถึงเอกสารเซิร์ฟเวอร์ที่ให้คุณแก่เป็นอาร์กิวเมนต์ที่กำหนดCOleServerItem?

ภาพรวม COleServerItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerItem::COleServerItem, COleServerDoc(&N)

Index