COleServerDoc::SaveEmbedding

โมฆะ SaveEmbedding ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อบอกโปรแกรมประยุกต์คอนเทนเนอร์บันทึกวัตถุฝังตัว ฟังก์ชันนี้ถูกเรียกโดยอัตโนมัติจากOnUpdateDocument โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้ทำให้สินค้ามีการปรับปรุงบนดิสก์ ดังนั้นมักจะเรียกว่าเท่านั้นเป็นผลจากการกระทำของผู้ใช้ที่ระบุ?

ภาพรวม COleServerDoc |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerDoc::NotifyClosed(&N)

Index