COleServerDoc::RequestPositionChange

โมฆะ RequestPositionChange ( LPCRECT lpPosRect );

พารามิเตอร์

lpPosRect

ชี้เป็นโครงสร้างRECTหรือวัตถุCRectมีตำแหน่งใหม่ของสินค้า?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกให้มีแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของสินค้า ฟังก์ชันนี้มักจะเรียกว่า (ในร่วมกับUpdateAllItems) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการใช้งานอยู่ในตำแหน่ง ต่อการเรียกนี้ คอนเทนเนอร์ที่อาจ หรือไม่อาจดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยการเรียกOnSetItemRects ตำแหน่งผลลัพธ์อาจแตกต่างจากการร้องขอ?

ภาพรวม COleServerDoc |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerDoc::ScrollContainerBy(&N)

Index