COleServerDoc::OnSetHostNames

เสมือน โมฆะ OnSetHostNames ( LPCTSTR lpszHost, LPCTSTR lpszHostObj );

พารามิเตอร์

lpszHost

ชี้เป็นสายอักขระที่ระบุชื่อของแอพลิเคชันคอนเทนเนอร์?

lpszHostObj

ชี้เป็นสายอักขระที่ระบุของคอนเทนเนอร์ที่ชื่อสำหรับเอกสาร?

หมายเหตุ

เรียกว่าตามกรอบเมื่อคอนเทนเนอร์ที่ตั้งค่า หรือเปลี่ยนชื่อโฮสต์สำหรับเอกสารนี้ เริ่มต้นใช้งานการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องของเอกสารสำหรับมุมมองทั้งหมดที่อ้างถึงในเอกสารนี้?

แทนที่ฟังก์ชันนี้ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณตั้งค่าชื่อเรื่องที่ผ่านกลไกการแตกต่างกัน?

ภาพรวม COleServerDoc |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem::SetHostNames(&N)

Index