COleServerDoc::OnGetEmbeddedItem

เสมือน COleServerItem * OnGetEmbeddedItem ( ) = 0;

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังรายการที่แสดงเอกสารทั้งหมด ค่า NULLถ้าการดำเนินการล้มเหลว?

หมายเหตุ

เรียกว่าตามกรอบเมื่อโปรแกรมประยุกต์บนคอนเทนเนอร์เรียกใช้แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้าง หรือแก้ไขรายการฝังตัว ไม่มีการเริ่มต้นใช้งานได้ คุณต้องแทนที่ฟังก์ชันนี้เพื่อกลับรายการที่แสดงเอกสารทั้งหมด นี้ส่งกลับค่าที่ควรจะเป็นวัตถุCOleServerItem-มาคลาส?

ภาพรวม COleServerDoc |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleLinkingDoc::OnGetLinkedItem, COleServerItem(&N)

Index