COleServerDoc::OnDeactivate

เสมือน โมฆะ OnDeactivate ( );

หมายเหตุ

เรียกว่าตามกรอบเมื่อผู้ใช้ deactivates ฝังตัว หรือเชื่อมโยงสินค้าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันในพื้นที่เดิม ฟังก์ชันนี้คืนค่าส่วนติดต่อผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์คอนเทนเนอร์ไปเป็นสถานะเดิม และขัดเมนูใด ๆ และตัวควบคุมอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นสำหรับการเปิดใช้งานในสถาน?

ยกเลิกสถานะข้อมูลควรจะนำออกโดยไม่มีเงื่อนไขใช้ณจุดนี้?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความ ในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำของการเปิดใช้งาน?

ภาพรวม COleServerDoc |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerDoc::ActivateInPlace, COleServerDoc::OnDeactivateUI, COleServerDoc::DestroyInPlaceFrame(&N)

Index