COleServerDoc::GetItemPosition

โมฆะ GetItemPosition ( LPRECT lpPosRect ) const

พารามิเตอร์

lpPosRect

ชี้เป็นโครงสร้างRECTหรือวัตถุCRectได้รับพิกัดของสินค้า?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันGetItemPositionสมาชิกรับพิกัดของสินค้าถูกแก้ไขในสถานที่นั้น พิกัดเป็นพิกเซลที่สัมพันธ์กับพื้นที่ของคอนเทนเนอร์ของหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ของไคลเอ็นต์?

ตำแหน่งของสินค้าสามารถเปรียบเทียบกับรูปวาดสี่เหลี่ยมปัจจุบันเพื่อกำหนดขอบเขตซึ่งสินค้าถูกมองเห็นได้ (หรือไม่สามารถมองเห็นได้) บนหน้าจอ?

ภาพรวม COleServerDoc |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerDoc::GetItemClipRect(&N)

Index