COleServerDoc::DiscardUndoState

BOOL DiscardUndoState ( );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์บนความสำเร็จ 0 อื่น?

หมายเหตุ

หากผู้ใช้ทำการดำเนินการแก้ไขที่ไม่สามารถเลิกทำการ เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อบังคับให้แอพลิเคชันคอนเทนเนอร์ละทิ้งข้อมูลการยกเลิกสถานะ?

ฟังก์ชันนี้มีไว้เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการยกเลิกสามารถว่างทรัพยากรที่มิฉะนั้นจะถูกใช้ โดยสถานะการยกเลิกข้อมูลที่ไม่สามารถใช้?

ภาพรวม COleServerDoc |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerDoc::OnReactivateAndUndo(&N)

Index