COleServerDoc::CreateInPlaceFrame

เสมือนCOleIPFrameWnd *CreateInPlaceFrame (CWnd * pParentWnd );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้แบบแทนที่กรอบหน้าต่าง หรือค่า NULLถ้าไม่สำเร็จ?

พารามิเตอร์

pParentWnd

ชี้ไปที่หน้าต่างหลักของโปรแกรมประยุกต์คอนเทนเนอร์?

หมายเหตุ

กรอบการเรียกฟังก์ชันนี้สร้างกรอบหน้าต่างสำหรับการแก้ไขในสถาน เริ่มต้นใช้งานใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในแม่แบบเอกสารเพื่อสร้างเฟรม ใช้มุมมองคือ มุมมองแรกสร้างขึ้นสำหรับเอกสาร มุมมองนี้จะยืดออกจากกรอบเดิมชั่วคราว และแนบเข้ากับเฟรมสร้างขึ้นใหม่?

นี่คือการขั้นสูง overridable?

ภาพรวม COleServerDoc |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerDoc::DestroyInPlaceFrame(&N)

Index