COleSafeArray::Unlock

โมฆะ การปลดล็อก ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อลดจำนวนการล็อกของอาร์เรย์เพื่อที่จะสามารถรอด หรือปรับขนาด ฟังก์ชันนี้จะเรียกว่าหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์ เกี่ยวกับข้อผิดพลาด ผิดCOleException?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleSafeArray::Lock, SafeArrayUnlock(&N)

Index