COleSafeArray::Redim

โมฆะ Redim ( SAFEARRAYBOUND * psaboundNew );

พารามิเตอร์

psaboundNew

ชี้ถึงอาร์เรย์เซฟใหม่ผูกโครงสร้างที่ประกอบด้วยอาร์เรย์ใหม่ผูกไว้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เท่านั้นสำคัญอย่างน้อยขนาดของอาร์เรย์?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงขอบเขต (ขวาสุด) สำคัญน้อยที่สุดของอาร์เรย์ปลอดภัย ข้อผิดพลาด ในฟังก์ชันผิดในCOleException?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleSafeArray::Create, COleSafeArray::GetDim, COleSafeArray::ResizeOneDim, SafeArrayRedim(&N)

Index