COleSafeArray::operator LPVARIANT

ตัวดำเนินการ LPVARIANT ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ตัวดำเนินการชี้ขาดนี้เพื่อเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานตัวแปรสำหรับวัตถุนี้COleSafeArray?

หมายเหตุว่า การเปลี่ยนแปลงค่าในตัวแปรโครงสร้างการเข้าถึง โดยตัวชี้ที่ส่งกลับ โดยฟังก์ชันนี้จะเปลี่ยนค่าของวัตถุนี้COleSafeArray?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index