COleSafeArray::operator LPCVARIANT

ตัวดำเนินการ LPCVARIANT ( ) const

หมายเหตุ

เรียกใช้ตัวดำเนินการชี้ขาดนี้เพื่อเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานตัวแปรสำหรับวัตถุนี้COleSafeArray?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index