COleSafeArray::operator ==

BOOL ตัวดำเนินการ == ( const SAFEARRAYamp saSrc ) const;(&A)

BOOL ตัวดำเนินการ == ( LPCSAFEARRAY pSrc ) const

BOOL ตัวดำเนินการ == ( const COleSafeArrayamp saSrc ) const;(&A)

BOOL ตัวดำเนินการ == ( const VARIANTamp varSrc ) const;(&A)

BOOL ตัวดำเนินการ == ( LPCVARIANT pSrc ) const

BOOL ตัวดำเนินการ == ( const COleVariantamp varSrc ) const;(&A)

หมายเหตุ

ตัวดำเนินการนี้เปรียบเทียบค่าอาร์เรย์สอง(อาร์SAFEARRAYตัวแปร COleVariantหรือCOleSafeArrayเรย์) และส่งกลับค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ถ้าพวกเขาเท่า 0 อื่น อาร์เรย์ที่สองมีค่าเท่ามีจำนวนขนาด ขนาดเท่ากันในแต่ละมิติ และองค์ประกอบที่เท่ากับค่าเท่า?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index