COleSafeArray::operator =

COleSafeArrayamp ตัวดำเนินการ = ( const COleSafeArray & saSrc );

COleSafeArrayamp ตัวดำเนินการ = ( const แปร & varSrc );

COleSafeArrayamp ตัวดำเนินการ = ( LPCVARIANT pSrc );(&A)

COleSafeArrayamp ตัวดำเนินการ = ( const COleVariant & varSrc );

หมายเหตุ

ตัวดำเนินการกำหนด overloaded เหล่านี้คัดลอกค่าต้นฉบับลงในวัตถุนี้COleSafeArray คำอธิบายโดยย่อของแต่ละตัวดำเนินการต่อไป:

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp VariantCopy(&N)

Index