COleSafeArray::Lock

โมฆะ Lock( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเพิ่มจำนวนการล็อกของอาร์เรย์ และทำตัวชี้ไปยังข้อมูลของอาร์เรย์ในการบอกลักษณะของอาร์เรย์ เกี่ยวกับข้อผิดพลาด ผิดCOleException?

ตัวชี้ในตัวอธิบายของอาร์เรย์มีผลบังคับใช้จนเรียกว่าการปลดล็อก ไปยังล็อกสามารถซ้อนกัน จำเป็นต้องมีหมายเลขเท่าของการเรียกไปปลดล็อก?

ไม่สามารถลบอาร์เรย์ในขณะที่ถูกล็อกไว้?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleSafeArray::Unlock, SafeArrayLock(&N)

Index