COleSafeArray::GetUBound

โมฆะGetUBound (dwDim,DWORDยาว *pUBound);

พารามิเตอร์

dwDim

ขนาดอาร์เรย์ที่ได้รับในขอบเขตบน?

pUBound

ชี้ไปยังตำแหน่งเพื่อส่งกลับขอบเขตบน?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับขอบเขตบนสำหรับใด ๆ ขนาดของอาร์เรย์ปลอดภัย ข้อผิดพลาด ในฟังก์ชันผิดในCOleException?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleSafeArray::GetLBound, SafeArrayGetUBound(&N)

Index