COleSafeArray::GetOneDimSize

DWORD GetOneDimSize ( );

ส่งกลับค่า

จำนวนขององค์ประกอบในอาร์เรย์เซฟ one-dimensional?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับจำนวนขององค์ประกอบในวัตถุCOleSafeArray one-dimensional?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleSafeArray::CreateOneDimSize, COleSafeArray::ResizeOneDim, SafeArrayRedim(&N)

Index