COleSafeArray::GetLBound

โมฆะGetLBound (dwDim,DWORDยาว *pLBound);

พารามิเตอร์

dwDim

ขนาดอาร์เรย์ที่รับล่าง?

pLBound

ชี้ไปที่ตำแหน่งล่างที่ส่งกลับ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับขอบเขตล่างสำหรับมิติใด ๆ ของวัตถุCOleSafeArray ข้อผิดพลาด ในฟังก์ชันผิดในCOleException?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleSafeArray::GetUBound, SafeArrayGetLBound(&N)

Index