COleSafeArray::GetElemSize

DWORD GetElemSize ( );

ส่งกลับค่า

ขนาด ไบต์ องค์ประกอบของอาร์เรย์ปลอดภัย?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกคืนขนาดขององค์ประกอบในวัตถุCOleSafeArray?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleSafeArray::GetDim, SafeArrayGetElemSize(&N)

Index