COleSafeArray::GetDim

DWORD GetDim ( );

ส่งกลับค่า

หมายเลขมิติในอาร์เรย์ปลอดภัย?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับจำนวนของมิติในวัตถุCOleSafeArray?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleSafeArray::Create, COleSafeArray::Redim, SafeArrayGetDim(&N)

Index