COleSafeArray::Detach

ตัวแปร แยก ( );

ส่งกลับค่า

ค่าตัวแปรต้นแบบในวัตถุCOleSafeArray?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแยกข้อมูลตัวแปรจากวัตถุCOleSafeArray ฟังก์ชันปรับข้อมูลในอาร์เรย์ปลอดภัย โดยการตั้งค่า VARTYPEของวัตถุที่จะVT_EMPTY เป็นความรับผิดชอบของผู้เรียกให้ฟรีอาร์เรย์ โดยการเรียกฟังก์ชัน Windows VariantClear?

ข้อผิดพลาด ในฟังก์ชันผิดในCOleException?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleSafeArray::Attach, VariantClear(&N)

Index