COleSafeArray::Destroy

โมฆะ ทำลาย ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำลายการบอกลักษณะของอาร์เรย์ที่มีอยู่และข้อมูลทั้งหมดในอาร์เรย์ ถ้าวัตถุจะถูกเก็บไว้ในอาร์เรย์ แต่ละวัตถุถูกปล่อย ข้อผิดพลาด ในฟังก์ชันผิดCMemoryExceptionหรือCOleException?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleSafeArray::DestroyData, COleSafeArray::DestroyDescriptor, SafeArrayDestroy(&N)

Index