COleSafeArray::Copy

โมฆะ Copy ( LPSAFEARRAY * ppsa );

พารามิเตอร์

ppsa

ชี้ไปยังตำแหน่งที่จะส่งกลับอาร์เรย์ตัวบอกการใหม่?

หมายเหตุ

สร้างสำเนาของอาร์เรย์ที่ปลอดภัยที่มีอยู่ ข้อผิดพลาด ในฟังก์ชันผิดCMemoryExceptionหรือCOleException?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp SafeArrayCopy(&N)

Index