COleSafeArray::Clear

โมฆะ Clear( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการล้างอาร์เรย์เซฟ ฟังก์ชันล้างอาร์เรย์ปลอดภัย โดยการตั้งค่า VARTYPEของวัตถุที่จะVT_EMPTY มีการเผยแพร่เนื้อหาปัจจุบัน และอาร์เรย์จะรอด?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp VariantClear(&N)

Index