COleSafeArray::Attach

โมฆะ แนบ ( VARIANTamp varSrc );(&A)

พารามิเตอร์

varSrc

วัตถุที่แปรรูป พารามิเตอร์varSrcต้องมีการ VARTYPEVT_ARRAY ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อให้การควบคุมข้อมูลในอาร์เรย์ตัวแปรที่มีอยู่ไปยังวัตถุCOleSafeArray แหล่งตัวแปรของชนิดถูกตั้งค่าเป็นVT_EMPTY ฟังก์ชันนี้ล้างข้อมูลปัจจุบันของอาร์เรย์ ถ้ามี?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleSafeArray::Detach(&N)

Index