สมาชิกของคลาส COleResizeBar

ก่อสร้าง

COleResizeBar โครงสร้างวัตถุCOleResizeBar?
สร้าง สร้างหน้าต่างลูก Windows ที่เริ่มต้น และเชื่อมโยงนั้นไปยังวัตถุCOleResizeBar?

ภาพรวม COleResizeBar |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index