COleResizeBar

วัตถุของคลาCOleResizeBarเป็นชนิดของตัวควบคุมแถบที่สนับสนุนการปรับขนาดรายการ OLE-สถานที่ COleResizeBarวัตถุปรากฏเป็นCRectTrackerมีเส้นขอบแบบขีดและจุดจับปรับขนาดภายนอก?

COleResizeBarวัตถุเป็นสมาชิกที่มักจะฝังตัวของวัตถุหน้าต่างเฟรมที่ได้มาจากคลาสCOleIPFrameWnd?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความ ในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำของการเปิดใช้งาน?

#รวม lt;afxole.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp คลาสพื้นฐาน| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ตัวอย่างnbsp MFC อย่าง SUPERPAD(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerDoc(&N)

Index