COlePropertyPage::SetPageName

โมฆะ SetPageName ( LPCTSTR lpszPageName );

พารามิเตอร์

lpszPageName

ชี้ไปยังสายอักขระประกอบด้วยชื่อของหน้าคุณสมบัติ?

หมายเหตุ

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าของคุณสมบัติหน้าชื่อ ที่กรอบคุณสมบัติโดยทั่วไปจะแสดงบนแท็บของเพจ?

ภาพรวม COlePropertyPage |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index