COlePropertyPage::SetModifiedFlag

โมฆะ SetModifiedFlag ( BOOL bModified = TRUE );

พารามิเตอร์

bModified

ระบุค่าสำหรับค่าสถานะการแก้ไขของหน้าคุณสมบัติใหม่?

หมายเหตุ

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อระบุว่า ผู้ใช้ที่ได้ปรับเปลี่ยนหน้าคุณสมบัติ?

ภาพรวม COlePropertyPage |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOlePropertyPage::IsModified(&N)

Index